• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

Dot. projektu „Wykonanie zadania polegającego na dokończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez dokończenie robót budowlanych–branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. "Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych"

informujemy, że termin zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki dla ww projektu został przesunięty na dzień 1 sierpnia 2022. Oferty prosimy składać w sekretariacie spółki do godziny 10.00.


 

 *ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.KSU.2022.RPO*

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na dokończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez dokończenie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. "RozbudowaKolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz z aktualizacją z 16 grudnia 2021.

 Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

·Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

·strona Zamawiającego www.ksuc.pl

Załączniki:

1.1. Formularz ofertowy–Załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia –Załącznik nr 2

3. Dokumentacja budowlana :
a) projekt budowlany i wykonawczy - link do wersji elektronicznej – Zał. 2A:
http://zimbra.modoarchitektura.pl/index.php/s/JpBWejqraGwbbze
b) Przedmiar –Zał. 2 B

c) Pozwolenie na budowę-Zał. 2C

d) Inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac –Załącznik 2D

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych –Załącznik nr 3

 

W POSTĘPOWANIU NR 3.KSU.2022.RPO NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

*ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2.KSU.2022.RPO*

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na dokończeniu inwestycji polegającej na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim*, poprzez dokończenie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. /RozbudowaKolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych/,//współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku wraz z aktualizacją z 16 grudnia 2021.

 Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 Miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

·Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

·strona Zamawiającego www.ksuc.pl

Załączniki:

1.1. Formularz ofertowy– Załącznik nr 1
2. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2

3. Dokumentacja budowlana :
a) projekt budowlany i wykonawczy - link do wersji elektronicznej – Zał. 2A:
http://zimbra.modoarchitektura.pl/index.php/s/JpBWejqraGwbbze
b) Przedmiar – Zał. 2 B,

c) Pozwolenie na budowę- Zał. 2C,

d) Inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac – Załącznik 2D).

4. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – Załącznik nr 3

5. Wzór umowy – Załącznik nr 4
 
W POSTĘPOWANIU NR 2.KSU.2022.RPO NIE WPŁYNĘŁA ŻADNA OFERTA.

 

 

Zapytanie o cenę w celu oszacowania wartości zamówienia na wyposażenie medyczne

 Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechocinku, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zakup wyposażenia medycznego w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku, oddział zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych”, dofinansowanego w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


W związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 1) i przesłanie go w wersji elektronicznej na adres email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do dnia 17.06.2021 roku do godz. 15:00

 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: Karolina Ciechońska, tel. 797-003-664, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


 

 

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzą zarówno prace w obrębie bryły budynku, jak i na zewnątrz – zagospodarowanie terenu i instalacje zewnętrzne.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.
 

 

Inne miejsce publikacji zapytania ofertowego:

 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253085

 

 Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1.KSUC.2020.RPO

Załacznik nr 1 - formularz ofertowy - zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2A -Projekt budowlany - zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 2B -Projekt wykonawczy - zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik 2 C - PRZEDMIARY

Załącznik nr 2D - pozwolenie na budowę

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań - zapytanie nr 1.KSUC.2020.RPO

Załącznik nr 4 - Wzór umowy - zapytanie nr 1.KSU.2020.RPO - korekta 22.07.2020

Zapytanie ofertowe nr 1.KSUC.2020.RPO - aktualizacja w zakresie terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie Oferenta nr 1 z dn. 10.07.2020 i odpowiedź Zamawiającego

Pytania Oferenta z dn. 16.07.2020 i odpowiedzi Zamawiającego

Pytanie Oferenta z dn. 22.07.2020 i odpowiedź Zamawiającego

 

 Termin składania ofert – 24 lipca 2020, do godz. 8:00

Informujemy o przesunięciu terminu składania ofert do dnia 31.07.2020, do godz. 8:00. 

 

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY W RAMACH POSTĘPOWANIA NR 1.KSU.2020.RPO 

1.KSU.2020.RPO - informacja o wyborze wykonawcy - 11.08.2020

 

 

 

 

Aleksandrów Kujawski, dnia 03.12.2019

 

poziom kolor

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA NR 2.KSUC.2019.RPO 

 

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych.
 
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

 

 

Inne miejsce publikacji zapytania ofertowego:

 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1220404# 

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - zapytanie nr 2.KSUC.2019.RPO

Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia - zapytanie nr 2.KSU.2019.RPO

Załącznik nr 2A - projekt budowlany

Załącznik nr 2B - przedmiar - ślepy kosztorys

Załącznik nr 2C - rzuty kondygnacji i rysunki obiektu

Załącznik nr 3 - oświadczenie o braku powiązań - zapytanie nr 2.KSUC.2019.RPO

Załącznik nr 4 - Wzór umowy -2.KSUC.2019.RPO - korekta 10.12.2019

 

W dniu 5.12.2019 do Zamawiającego wpłynęły dwa zapytania od Oferentów, dot. m.in. dokumentacji wykonawczej. Odpowiedź Zamawiającego, zawierająca informację o projekcie wykonawczym i kosztach jego realizacji, znajduje się w załącznikach.

 

Pytanie i odpowiedź z 5.12.2019 - dot. dokumentacji wykonawczej

Pytania i odpowiedzi z dnia 5.12.2019 - dot. dokumentacji wykonawczej i terminu składania ofert

 

W załączonym pliku znajdują się odpowiedzi Zamawiającego na pytania Oferenta dot. zapisów wzoru umowy. W załączeniu również wzór umowy, skorygowany w zakresie Par. 10 ust. 1

Pytania i odpowiedzi dot. umowy - 10.12.2019

 Odpowiedź na pytanie z dn. 10.12.2019

pytanie o jednostki NW

 Pytania i odpowiedzi 13.12.2019 - dot. kosztorysu

Pytania i odpowiedzi 13.12.2019 - dot. stolarki okiennej

Odpowiedzi na 5 pytań z 12.12.2019

Odpowiedzi na serię pytań z 12.12.2019

 

Z powodu dużej ilości pytań od Oferentów i konieczności przygotowania odpowiedzi, termin składania ofert zostaje przesunięty na 20 grudnia 2019, godz. 8:00

 

AKTUALIZACJA - zapytanie ofertowe nr 2.KSU.2019.RPO

 

 


 


 


 


 


 


 


 

 

 

Ciechocinek, dnia 25.11.2019

INFORMACJA O ANULOWANIU POSTĘPOWANIA NR 1.KSU.2019.RPO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

Na podstawie Rozdz. III, pkt 2 Zapytania ofertowego, Zarząd Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w Ciechocinku informuje o odwołaniu postępowania nr 1.KSU.2019.RPO, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, w celu wyboru wykonawcy zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w AleksandrowieKujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja o odwołaniu postępowania nr 1.KSU.2019.RPO

Ciechocinek, dnia 23.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.KSU.2019.RPO

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala UzdrowiskowegoSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w AleksandrowieKujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osóbstarszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informujemy o zmianie treści ogłoszenia

Przedłużono termin składania ofert do dnia 19.11.2019 do godz. 10:00

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do 19.11.2019, opublikowano aktualizację załącznika "Zapytanie ofertowe".

Zmieniono załącznik nr 1 - formularz ofertowy, z uwagi na wykryty błąd w załączniku. Z treści załącznika usunięto zapis "nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022", który znalazł się w formularzu w wyniku pomyłki.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4 - projekt budowlany

Zał. nr 5 - przedmiar

Zał. nr 6 - rzuty kondygnacji

Zał. nr 7 - pozwolenie na budowę

Pytanie nr 1 i odpowiedź Zamawiającego

Pytanie nr 2 i odpowiedź Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi - 28.10.2019

Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego - 12.11.2019

Pytanie i odpowiedź z dnia 14.11

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11 

Ogłoszenie nr 1.2

Aleksandrów Kujawski, dnia 26.09.2018 r.


Zapytanie nr 1.2/z1235-bud/2018

dotyczące wyboru Generalnego wykonawcy robót budowlanych

- Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne,
na rzecz podmiotu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku

realizującego projekt

pt. ,,Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej
dla osób starszych i niepełnosprawnych”,

w ramach poddziałania RPO WK-P 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
nr naboru: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

  

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a    1b    1c    1d    1e   1l   - Projekt budowlany

Załącznik nr 1f - Kosztorys dla poszczególnych branż

Załącznik nr 1g - Kosztorys skrócony prac instalacyjnych

Załącznik nr 1h - Kopia pozwolenia na budowę

Załącznik nr 1i – Przedmiar

Załącznik nr 1j - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 1k - Rzuty kondygnacji i rysunki obiektu

Załącznik nr 1m - Zestawienie zbiorcze stolarki wewnętrznej i zewnętrznej

 

PYTANIE 1

PYTANIE 2

PYTANIE 3

PYTANIE 4

 

KOMUNIKAT 1

KOMUNIKAT 2

 

  

 

 Ogłoszenie nr 1

Aleksandrów Kujawski, dnia 31.08.2018 r.


Zapytanie nr 1/z1235-bud/2018

dotyczące wyboru Generalnego wykonawcy robót budowlanych

- Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne,
na rzecz podmiotu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku

realizującego projekt

pt. ,,Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej
dla osób starszych i niepełnosprawnych”,

w ramach poddziałania RPO WK-P 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
nr naboru: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

 

 

 

1. Zapytanie ofertowe

 

2. Formularz ofertowy

 

3. Wzór umowy

 

4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

 

 

Załącznik nr 1a    1b    1c    1d    1e   1l   - Projekt budowlany

Załącznik nr 1f - Kosztorys dla poszczególnych branż

Załącznik nr 1g - Kosztorys skrócony prac instalacyjnych

Załącznik nr 1h - Kopia pozwolenia na budowę

Załącznik nr 1i – Przedmiar

Załącznik nr 1j - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 1k - Rzuty kondygnacji i rysunki obiektu

 

Załącznik: Zamawiający uznaje postępowanie nr l/212354ud12018 za nierozstrzygnięte.

 

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa  Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 

 

 

Budynek objęty niniejszym postępowaniem zaprojektowany został jako obiekt klasy 1264 świadczący usługi zakwaterowania łącznie z opieką lekarską i pielęgniarską dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. W zakres prac wchodzą zarówno prace w obrębie bryły budynku, jak i na zewnątrz – zagospodarowanie terenu i instalacje zewnętrzne.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego  oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

 
Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

 

 

Inne miejsce publikacji zapytania ofertowego:

 

Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253085

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

Termin skłądania ofert – 24 lipca 2020, do godz. 8:00

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku -

Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny „TURKUS”

Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny „TURKUS”, mieszczący się w Ciechocinku przy ulicy Zdrojowej 7, jest częścią kompleksu obiektów należących do Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w Ciechocinku. Znajduje się w odległości 200 metrów od siedziby głównej Spółki. W 4-kondygnacyjnym obiekcie dostępnych jest 80 miejsc noclegowych.

W „TURKUSIE” oferujemy naszym gościom:

 

 • zakwaterowanie w pokojach jedno-, dwu- i trzyosobowych z pełnym węzłem sanitarnym
 • całodobową opiekę pielęgniarską
 • w pełni wyposażone pokoje z telewizorami
 • windę i platformę dla wózków inwalidzkich
 • ogólnodostępny taras i salę gimnastyczną
 • siłownię na świeżym powietrzu
 • Oddział Uzdrowiskowy Sanatoryjny „TURKUS” położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie turystycznych atrakcji Ciechocinka – słynnego deptaka, fontanny Grzybek, Parku Zdrojowego. Obiekt został częściowo wyremontowany i przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych dzięki dofinansowaniu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego ze środków PFRON.
 • INFORMACJE WAŻNE DLA PACJENTÓW KIEROWANYCH DO ODDZIAŁU UZDROWISKOWEGO SANATORYJNEGO „TURKUS” PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA
 • TURKUS” jest oddziałem Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o.o. w Ciechocinku, w którym realizowane są turnusy w ramach skierowań z NFZ
 • Recepcja znajduje się w siedzibie głównej przy ulicy Zdrojowej 17 w Ciechocinku (200 m od obiektu „TURKUS”). Pacjentów posiadających skierowanie do „TURKUSA” prosimy o kierowanie się w pierwszej kolejności do recepcji przy Zdrojowej 17, w celu zameldowania. Recepcjoniści przydzielą Państwu numer pokoju i udzielą wszelkich potrzebnych wskazówek
 • Recepcja nie prowadzi rezerwacji pokoi. Przydział do konkretnego pokoju otrzymają Państwo przy zameldowaniu w recepcji.

 

Żywienie i zabiegi dla pacjentów zakwaterowanych w „TURKSIE” odbywa się w głównej siedzibie Spółki przy ul. Zdrojowej 17.

X