• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

poziom kolor

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku realizuje projekt pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Sp. z o. o. w  Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych dofinansowany w ramach Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącego Zakładu, a także zakupu sprzętu medycznego i wyposażenia dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego sp. z o. o. Oddział w Aleksandrowie Kuj. z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego z dla osób starszych i niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu powstaną 52 nowe miejsca opieki długoterminowej.

Całkowita wartość inwestycji to ponad 12 mln złotych. Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 54,68% kosztów kwalifikowanych, tj. 5 000 000 zł.

 

Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2022.

 


 

 

1

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Spółka z o. o. w Ciechocinku otrzymał dofinansowanie w kwocie 317 024,28 zł w ramach projektu pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem konkursu, z którego dofinansowano projekt, była pomoc przedsiębiorcom, którzy w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej i potrzebują wsparcia na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Projekt w całości sfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość dofinansowania wyniosła 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Instytucją pośredniczącą była Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Oferty pracy

X