• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4

Ciechocinek, dnia 23.10.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.KSU.2019.RPO

Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o.o. w Ciechocinku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania polegającego na rozbudowie Oddziału Zamiejscowego w Aleksandrowie Kujawskim, poprzez wykonanie robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala UzdrowiskowegoSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w AleksandrowieKujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osóbstarszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis niniejszego zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest również w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Informujemy o zmianie treści ogłoszenia

Przedłużono termin składania ofert do dnia 19.11.2019 do godz. 10:00

W związku z przedłużeniem terminu składania ofert do 19.11.2019, opublikowano aktualizację załącznika "Zapytanie ofertowe".

Zmieniono załącznik nr 1 - formularz ofertowy, z uwagi na wykryty błąd w załączniku. Z treści załącznika usunięto zapis "nie później niż do dnia 30 kwietnia 2022", który znalazł się w formularzu w wyniku pomyłki.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 - formularz ofertowy

Zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

Zał. nr 3 - wzór umowy

Zał. nr 4 - projekt budowlany

Zał. nr 5 - przedmiar

Zał. nr 6 - rzuty kondygnacji

Zał. nr 7 - pozwolenie na budowę

Pytanie nr 1 i odpowiedź Zamawiającego

Pytanie nr 2 i odpowiedź Zamawiającego

Pytania i odpowiedzi - 28.10.2019

Pytania Oferenta i odpowiedzi Zamawiającego - 12.11.2019

Pytanie i odpowiedź z dnia 14.11

Pytania i odpowiedzi z dnia 14.11 

Ogłoszenie nr 1.2

Aleksandrów Kujawski, dnia 26.09.2018 r.


Zapytanie nr 1.2/z1235-bud/2018

dotyczące wyboru Generalnego wykonawcy robót budowlanych

- Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne,
na rzecz podmiotu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku

realizującego projekt

pt. ,,Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej
dla osób starszych i niepełnosprawnych”,

w ramach poddziałania RPO WK-P 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
nr naboru: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

  

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Wzór umowy

4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1a    1b    1c    1d    1e   1l   - Projekt budowlany

Załącznik nr 1f - Kosztorys dla poszczególnych branż

Załącznik nr 1g - Kosztorys skrócony prac instalacyjnych

Załącznik nr 1h - Kopia pozwolenia na budowę

Załącznik nr 1i – Przedmiar

Załącznik nr 1j - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 1k - Rzuty kondygnacji i rysunki obiektu

Załącznik nr 1m - Zestawienie zbiorcze stolarki wewnętrznej i zewnętrznej

 

PYTANIE 1

PYTANIE 2

PYTANIE 3

PYTANIE 4

 

KOMUNIKAT 1

KOMUNIKAT 2

 

  

 

 Ogłoszenie nr 1

Aleksandrów Kujawski, dnia 31.08.2018 r.


Zapytanie nr 1/z1235-bud/2018

dotyczące wyboru Generalnego wykonawcy robót budowlanych

- Branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i prace instalacyjne,
na rzecz podmiotu Kolejowy Szpital Uzdrowiskowy Sp. z o. o. w Ciechocinku

realizującego projekt

pt. ,,Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej
dla osób starszych i niepełnosprawnych”,

w ramach poddziałania RPO WK-P 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną,
nr naboru: RPKP.06.01.01-IZ.00-04-125/17,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

na lata 2014-2020.

 

 

 

1. Zapytanie ofertowe

 

2. Formularz ofertowy

 

3. Wzór umowy

 

4. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego

 

 

 

 

Załącznik nr 1a    1b    1c    1d    1e   1l   - Projekt budowlany

Załącznik nr 1f - Kosztorys dla poszczególnych branż

Załącznik nr 1g - Kosztorys skrócony prac instalacyjnych

Załącznik nr 1h - Kopia pozwolenia na budowę

Załącznik nr 1i – Przedmiar

Załącznik nr 1j - Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Załącznik nr 1k - Rzuty kondygnacji i rysunki obiektu

 

Załącznik: Zamawiający uznaje postępowanie nr l/212354ud12018 za nierozstrzygnięte.

 

Aktualne promocje

Oferty pracy

X