• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4

 

 Organizujemy 14 - dniowe turnusy rehabilitacyjne:

 • Szkoleniowe
 • Psychoterapeutyczne
 • Usprawniająco-rekreacyjne
 • Rozwijający zainteresowania i uzdolnienia
 • Nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością

Turnusy skierowane są dla grup osób niepełnosprawnych:

 • Z padaczką
 • Z chorobą psychiczną
 • Stany po mastektomii
 • Z dysfunkcją narządu ruchu
 • Z upośledzeniem umysłowym
 • Ze schorzeniami układu krążenia
 • Ze schorzeniami neurologicznymi
 • Z schorzeniami reumatologicznymi
 • Ze schorzeniami układu oddechowego
 • Z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich
 • Ze schorzeniami metabolicznymi (otyłość, cukrzyca, schorzenia układu pokarmowego)

Cele turnusów:

 • Rozwijanie zainteresowań
 • Wyrabianie zaradności osobistej
 • Wdrażanie do współdziałania, integracja grupy
 • Prowadzenie zabiegów leczniczo-usprawniających
 • Poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i sprawności fizycznej
 • Umożliwienie pełnego wypoczynku fizycznego i psychicznego
 • Integracja środowiskowa, nawiązanie i rozwijanie kontaktów społecznych
 • Wprowadzenie pozytywnego nastawienia do aktywnego spędzania czasu
 • Ogólna poprawa lub podtrzymanie sprawności psychofizycznej oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników
 • Zmiana negatywnego nastawienia osoby niepełnosprawnej do swojego schorzenia

Założenia programowe:

Cele oraz zadania turnusu rehabilitacyjnego będą realizowane poprzez formy i metody dostosowane do wieku pacjentów, stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności oraz zapotrzebowania, według następującej specyfikacji:

Rehabilitacja fizyczna:

 • Konsultacje medyczne
 • Badania lekarskie (wstępne i końcowe)
 • Całodobowa opieka lekarsko-pielęgniarska
 • Zabiegi lecznicze tj. kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia

Rehabilitacja psychiczna:

 • Zajęcia socjoterapeutyczne – tematyka zajęć związana z zagadnieniami dotyczącymi usprawnienia funkcjonowania w kontaktach interpersonalnych
 • Poradnictwo indywidualne i zbiorowe – rozwijanie świadomości pacjentów na temat indywidualnych schorzeń oraz pogłębianie wiedzy na temat placówek wspomagających osoby niepełnosprawne
 • Grupy wsparcia – pogadanki na temat problemów z jakimi najczęściej stykają się osoby niepełnosprawne, przedstawianie sposobów ich rozwiązywania, rozwijanie u pacjentów poczucia własnej wartości oraz sensu życia. Praca nad szeroko rozumianym samopoczuciem
 • Terapia zajęciowa – arteterapia, choreoterapia, muzykoterapia

Zajęcia integracyjno-adaptacyjne:

 • Spotkania integracyjne tj. wycieczki, spacery, wieczorki taneczne, ogniska
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe, dydaktyczne i wychowawczo-profilaktyczne
 • Zajęcia integracyjne i interakcyjne prowadzone przez pedagoga – zajęcia oparte na sprecyzowanym scenariuszu
 • Prowadzenie wykładów na temat chorób objętych zakresem profili leczniczych (istota schorzenia, profilaktyka zachorowania, leczenie farmakologiczne, profilaktyka powikłań, higiena życia)
 • Promocja zdrowia w formie nauki zdrowego trybu życia i sposobów na usprawniania funkcjonowania własnego organizmu (zwalczanie nałogów, wytwarzanie nawyków zdrowego żywienia, wytwarzanie nawyków aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia i naturoterapię, systematyczną i powszechną kontrolę czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, wczesną diagnostykę, podnoszenie poziomu wiedzy społecznej o warunkach i potrzebach zdrowia
 • Projekcje filmów – dobór filmu uzależniony jest od specyfiki grupy, tematyka jednak ściśle związana jest z pojęciami nietolerancji oraz sensu życia

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, klimatoterapia (stopień trudności tras, dobór intensywności ćwiczeń itp. dostosowany do możliwości psychofizycznych grupy):

 • Piesze wycieczki
 • Wycieczki autokarowe turystyczno-krajoznawcze
 • Gimnastyka ogólnorozwojowa, np. nordic walking

Świadczenia z zakresu REHABILITACJI OGÓLNOUSTROJOWEJ W WARUNKACH STACJONARNYCH przeznaczone są dla świadczeniobiorców, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego, a w szczególności dla osób po:

1. urazach,

2. zabiegach operacyjnych,

3. zaostrzeniach chorób przewlekłych

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawiane przez:

- lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych, pediatrycznych, kardiologicznych i geriatrycznych.

- w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych przez lekarzy poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

 

Oprócz świadczeń z zakresu rehabilitacji finansowanych ze środków publicznych istnieje możliwość pobytu rehabilitacyjnego komercyjnego w dogodnym dla pacjenta terminie.

Pobierz odpowiednie dokumenty

Oferty pracy

X